+90 226 463 22 23

Sosyal Medyada Biz}

WEB TASARIMI DEĞİŞİKLİĞİ
WEB SİTEMİZ YENİLENMEKTEDİR. 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TEKRAR SİTEDEN İŞLEM YAPABİLİRSİNİZ. ŞİMDİLİK FACEBOOK SAYFAMIZDAN TAKİPTE KALIN. ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER....
FACEBOOK SAYFAMIZ

İHALELER

SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURULUR

1) Belediye Encümenimizin 21.03.2018 tarih ve 15 Sayılı kararına istinaden Belediyemize ait Denizgören Mahallesi, İş Merkezleri A Blok No:7 de bulunan boş dükkanın 2 (İki) yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.
2) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 11.04.2018 Çarşamba günü saat 11:30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3) İhale açılış muhammen bedeli aylık 250,00-(İkiyüzelli) TL’sı olup, ihaleye iştirak edebilmek için 2 Yıllık Toplam 6.000,00.-(Altıbin) TL üzerinden olan geçici teminatı 180,00.-(Yüzseksen)TL’sını 10.04.2018 Salı günü Saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
4) İhaleye Katılacak istekliler, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Şartnameyi 150,00.-(Yüzelli) TL karşılığında temin edebilirler.
5) İhaleye Katılacak İsteklilerden Aranılan Belgeler ;
a-İkamet ilmühaberi
b-3 imza örnekli kimlik fotokopisi
c-Tebligat için adres beyanı irtibat için telefon numarası.
d-İhaleye katılmak isteyen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borçları olmadığına dair alınmış belge.
e-Şartnameyi satın aldığına dair makbuz.

Volkan YILMAZ
Belediye Başkanı

——————————————————————————————————————————

SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
DUYURULUR

1) Encümenimizin 21.03.2018 tarih ve 14 Nolu kararına istinaden, Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan; Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:49’da bulunan Büfe Yeri, 2 (iki) yıllığına ihaleyle kiraya verilecektir.
2) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 11.04.2018 Çarşamba günü saat 11:15’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3) İhale açılış muhammen bedeli Aylık 400,00- (Dörtyüz) TL’sı 2 yıllık toplam 9.600,00.- (Dokuzbinaltıyüz) TL’sı olup, geçici teminat olan 300,00.- (Üçyüz) TL’nı 10.04.2018 Salı günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
4) İhaleye Katılacak İsteklilerden Aranılan Belgeler ;
a- İkametgah ilmühaberi
b- 3 imza örnekli kimlik fotokopisi
c- Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası
d- İhaleye girecek istekliler Geçici Teminatını 10 / 04 / 2018 Salı günü Saat 17:00’a kadar belediyemiz veznesine yatırmak zorundadırlar.
e- İhaleye katılmak isteyen Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden geçmiş döneme ait borçları olmadığına dair alınmış belge.

5) İhaleye istekliler, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Şartname ve eklerini 150,00.-(Yüzelli) TL karşılığında temin edebilirler.

Volkan YILMAZ
Belediye Başkanı

————————————————————————————————————————————————–

İLAN
SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Subaşı Beldesi Denizgören Mahallesi İş Merkezleri 73.Sokak No:13/A adresinde bulunan tapuda Yalova İli, Altınova İlçesi, G22CIO.CIB Pafta, 153 Ada, 1 Parselde kayıtlı İşyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkartılmıştır.

2-Satış ihalesi 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10:15’te Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-Satılacak olan işyerinin ihale açılış muhammen bedeli 115.000,00 (Yüzonbeşbin) TL’sı olup, geçici teminat olan 3.450,00 (Üçbindörtyüzelli) TL’sını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediye Veznelerine nakit olarak veya Teknik Şartnamede belirtilen Belediyemiz hesabına yatırılacaktır.

4-İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerince usulüne göre;
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A- İstekli gerçek kişi ise:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Türkiye’de Kanuni İkametgahı olması( Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi),
d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Yatırmış olduğu geçici teminat hangi işyerine ait ise, yatırmış olduğu makbuzun aslı,
h) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
i) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre( Geçici Teminat makbuzu hariç) istenen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B- İstekli Tüzel Kişilik ise:

a) Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
b) İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekaletname, nüfus cüzdanı fotokopisi ve imza sirküleri,
c) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın hangi işyeri için ödendiğine dair makbuz,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

Not: Yukarıda istenen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

5-İhaleye Katılamayacak Olanlar:
– İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri
b) İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar( ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (Değişik alt bent: 02/03/1984-2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklar hariç)
e) Bu Kanunun ve diğer kanunlarda ki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
f) İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler.

6-İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını (şartnameyi) almak zorundadır. İhale dosyası (şartnamesi) her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, almak isteyenler 250,00 (ikiyüzelli) TL’sını Belediyemiz Veznelerine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilir.

7-Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-İhaleye girmek isteyenler istenen belgeleri ve teklif dosyalarını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne kaydını yaptırarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9-İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Taşınmaz ile ilgili teslim, sözleşme ve tapu tescili sırasında çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ücretleri alıcıya aittir.

11-Taliplerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

Volkan YILMAZ
Belediye Başkanı
—————————————————————————————————————————————————

İLAN
SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Subaşı Beldesi Denizgören Mahallesi İş Merkezleri 87.Sokak No:4 Kat: 1/15adresinde bulunan tapuda Yalova İli, Altınova İlçesi, G22C10.C1B Pafta, 156 Ada, 1 Parselde kayıtlı İşyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkartılmıştır.

2-Satış ihalesi 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10:55’te Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-Satılacak olan işyerinin ihale açılış muhammen bedeli 60.000,00 (Altmışbin) TL’sı olup, geçici teminat olan 1.800,00 (Binsekizyüz) TL’sını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediye Veznelerine nakit olarak veya Teknik Şartnamede belirtilen Belediyemiz hesabına yatırılacaktır.

4-İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerince usulüne göre;
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A- İstekli gerçek kişi ise:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Türkiye’de Kanuni İkametgahı olması( Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi),
d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Yatırmış olduğu geçici teminat hangi işyerine ait ise, yatırmış olduğu makbuzun aslı,
h) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
i) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre( Geçici Teminat makbuzu hariç) istenen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B- İstekli Tüzel Kişilik ise:

a) Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
b) İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekaletname, nüfus cüzdanı fotokopisi ve imza sirküleri,
c) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın hangi işyeri için ödendiğine dair makbuz,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

Not: Yukarıda istenen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

5-İhaleye Katılamayacak Olanlar:
– İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri
b) İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar( ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (Değişik alt bent: 02/03/1984-2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklar hariç)
e) Bu Kanunun ve diğer kanunlarda ki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
f) İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler.

6-İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını (şartnameyi) almak zorundadır. İhale dosyası (şartnamesi) her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, almak isteyenler 250,00 (ikiyüzelli) TL’sını Belediyemiz Veznelerine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilir.

7-Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-İhaleye girmek isteyenler istenen belgeleri ve teklif dosyalarını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne kaydını yaptırarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9-İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Taşınmaz ile ilgili teslim, sözleşme ve tapu tescili sırasında çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ücretleri alıcıya aittir.

11-Taliplerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

Volkan YILMAZ
Belediye Başkanı
————————————————————————————————————————————-

İLAN
SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Subaşı Beldesi Denizgören Mahallesi İş Merkezleri 87.Sokak No:4 Kat: 1/16adresinde bulunan tapuda Yalova İli, Altınova İlçesi, G22C10.C1B Pafta, 156 Ada, 1 Parselde kayıtlı İşyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkartılmıştır.

2-Satış ihalesi 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 11:05’te Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-Satılacak olan işyerinin ihale açılış muhammen bedeli 60.000,00 (Altmışbin) TL’sı olup, geçici teminat olan 1.800,00 (Binsekizyüz) TL’sını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediye Veznelerine nakit olarak veya Teknik Şartnamede belirtilen Belediyemiz hesabına yatırılacaktır.

4-İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerince usulüne göre;
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A- İstekli gerçek kişi ise:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Türkiye’de Kanuni İkametgahı olması( Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi),
d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Yatırmış olduğu geçici teminat hangi işyerine ait ise, yatırmış olduğu makbuzun aslı,
h) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
i) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre( Geçici Teminat makbuzu hariç) istenen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B- İstekli Tüzel Kişilik ise:

a) Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
b) İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekaletname, nüfus cüzdanı fotokopisi ve imza sirküleri,
c) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın hangi işyeri için ödendiğine dair makbuz,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

Not: Yukarıda istenen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

5-İhaleye Katılamayacak Olanlar:
– İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri
b) İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar( ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (Değişik alt bent: 02/03/1984-2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklar hariç)
e) Bu Kanunun ve diğer kanunlarda ki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
f) İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler.

6-İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını (şartnameyi) almak zorundadır. İhale dosyası (şartnamesi) her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, almak isteyenler 250,00 (ikiyüzelli) TL’sını Belediyemiz Veznelerine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilir.

7-Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-İhaleye girmek isteyenler istenen belgeleri ve teklif dosyalarını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne kaydını yaptırarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9-İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Taşınmaz ile ilgili teslim, sözleşme ve tapu tescili sırasında çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ücretleri alıcıya aittir.

11-Taliplerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

Volkan YILMAZ
Belediye Başkanı

————————————————————————————————————————————

İLAN
SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Subaşı Beldesi Denizgören Mahallesi İş Merkezleri 87.Sokak No:6 Kat: 1/13adresinde bulunan tapuda Yalova İli, Altınova İlçesi, g22c10c1b Pafta, 155 Ada, 1 Parselde kayıtlı İşyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkartılmıştır.

2-Satış ihalesi 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10:35’te Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-Satılacak olan işyerinin ihale açılış muhammen bedeli 50.000,00 (Ellibin) TL’sı olup, geçici teminat olan 1.500,00 (Binbeşyüz) TL’sını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediye Veznelerine nakit olarak veya Teknik Şartnamede belirtilen Belediyemiz hesabına yatırılacaktır.

4-İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerince usulüne göre;
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A- İstekli gerçek kişi ise:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Türkiye’de Kanuni İkametgahı olması( Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi),
d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Yatırmış olduğu geçici teminat hangi işyerine ait ise, yatırmış olduğu makbuzun aslı,
h) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
i) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre( Geçici Teminat makbuzu hariç) istenen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B- İstekli Tüzel Kişilik ise:

a) Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
b) İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekaletname, nüfus cüzdanı fotokopisi ve imza sirküleri,
c) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın hangi işyeri için ödendiğine dair makbuz,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

Not: Yukarıda istenen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

5-İhaleye Katılamayacak Olanlar:
– İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri
b) İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar( ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (Değişik alt bent: 02/03/1984-2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklar hariç)
e) Bu Kanunun ve diğer kanunlarda ki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
f) İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler.

6-İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını (şartnameyi) almak zorundadır. İhale dosyası (şartnamesi) her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, almak isteyenler 250,00 (ikiyüzelli) TL’sını Belediyemiz Veznelerine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilir.

7-Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-İhaleye girmek isteyenler istenen belgeleri ve teklif dosyalarını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne kaydını yaptırarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9-İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Taşınmaz ile ilgili teslim, sözleşme ve tapu tescili sırasında çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ücretleri alıcıya aittir.

11-Taliplerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

Volkan YILMAZ
Belediye Başkanı

———————————————————————————————————————————————-

İLAN
SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Subaşı Beldesi Denizgören Mahallesi İş Merkezleri 87.Sokak No:6 Kat: 1/14adresinde bulunan tapuda Yalova İli, Altınova İlçesi, g22c10c1b Pafta, 155 Ada, 1 Parselde kayıtlı İşyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkartılmıştır.

2-Satış ihalesi 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10:45’te Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-Satılacak olan işyerinin ihale açılış muhammen bedeli 50.000,00 (Ellibin) TL’sı olup, geçici teminat olan 1.500,00 (Binbeşyüz) TL’sını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediye Veznelerine nakit olarak veya Teknik Şartnamede belirtilen Belediyemiz hesabına yatırılacaktır.

4-İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerince usulüne göre;
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A- İstekli gerçek kişi ise:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Türkiye’de Kanuni İkametgahı olması( Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi),
d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Yatırmış olduğu geçici teminat hangi işyerine ait ise, yatırmış olduğu makbuzun aslı,
h) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
i) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre( Geçici Teminat makbuzu hariç) istenen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B- İstekli Tüzel Kişilik ise:

a) Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
b) İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekaletname, nüfus cüzdanı fotokopisi ve imza sirküleri,
c) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın hangi işyeri için ödendiğine dair makbuz,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

Not: Yukarıda istenen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

5-İhaleye Katılamayacak Olanlar:
– İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri
b) İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar( ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (Değişik alt bent: 02/03/1984-2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklar hariç)
e) Bu Kanunun ve diğer kanunlarda ki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
f) İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler.

6-İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını (şartnameyi) almak zorundadır. İhale dosyası (şartnamesi) her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, almak isteyenler 250,00 (ikiyüzelli) TL’sını Belediyemiz Veznelerine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilir.

7-Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-İhaleye girmek isteyenler istenen belgeleri ve teklif dosyalarını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne kaydını yaptırarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9-İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Taşınmaz ile ilgili teslim, sözleşme ve tapu tescili sırasında çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ücretleri alıcıya aittir.

11-Taliplerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

Volkan YILMAZ
Belediye Başkanı

——————————————————————————————————————————————–

İLAN
SUBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Subaşı Beldesi Denizgören Mahallesi İş Merkezleri 85.Sokak No:14/3adresinde bulunan tapuda Yalova İli, Altınova İlçesi, g22c10c1b Pafta, 155 Ada, 1 Parselde kayıtlı İşyerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkartılmıştır.

2-Satış ihalesi 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10:25’te Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-Satılacak olan işyerinin ihale açılış muhammen bedeli 80.000,00 (Seksenbin) TL’sı olup, geçici teminat olan 2.400,00 (İkibindörtyüzi) TL’sını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediye Veznelerine nakit olarak veya Teknik Şartnamede belirtilen Belediyemiz hesabına yatırılacaktır.

4-İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerince usulüne göre;
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A- İstekli gerçek kişi ise:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
c) Türkiye’de Kanuni İkametgahı olması( Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi),
d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Yatırmış olduğu geçici teminat hangi işyerine ait ise, yatırmış olduğu makbuzun aslı,
h) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
i) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre( Geçici Teminat makbuzu hariç) istenen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

B- İstekli Tüzel Kişilik ise:

a) Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
b) İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekaletname, nüfus cüzdanı fotokopisi ve imza sirküleri,
c) Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın hangi işyeri için ödendiğine dair makbuz,
f) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
g) Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair Subaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

Not: Yukarıda istenen belgeler, plastik dosya içerisinde istenilen sıraya göre dizilerek Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

5-İhaleye Katılamayacak Olanlar:
– İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri
b) İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar( ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (Değişik alt bent: 02/03/1984-2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklar hariç)
e) Bu Kanunun ve diğer kanunlarda ki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
f) İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler.

6-İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını (şartnameyi) almak zorundadır. İhale dosyası (şartnamesi) her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir, almak isteyenler 250,00 (ikiyüzelli) TL’sını Belediyemiz Veznelerine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilir.

7-Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-İhaleye girmek isteyenler istenen belgeleri ve teklif dosyalarını 10 Nisan 2018 Salı günü saat 17:00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne kaydını yaptırarak teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9-İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-Taşınmaz ile ilgili teslim, sözleşme ve tapu tescili sırasında çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ücretleri alıcıya aittir.

11-Taliplerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

Volkan YILMAZ
Belediye Başkanı

Subaşı Belediyesi Bilgi İşlem